Obchodné podmienky

Ing. Veronika Lučaiová | 30.08.2016

Obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu) www.psieoblecenie.sk 

Prevádzkovateľom a zároveň predávajúcim je:

Obchodné meno: Ing. Veronika Lučaiová - NIKA DOG FASHION

IČO: 45240019 

Miesto podnikania: Rešica 127, 04473  Buzica

Predmety podnikania:

1.  Odevná výroba.  

2.  Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).  

 

Okresný úrad Košice - okolie
Číslo živnostenského registra: 830-14386

 

Tel.č.: 0907824932

e-mail: obchod@psieoblecenie.sk

 

Nižšie uvedené všeobecné obchodné podmienky určujú zásady obchodných vzťahov medzi prevádzkovateľom e-shopu www.psieoblecenie.sk a odberateľmi. Odoslaním objednávky vyjadruje odberateľ súhlas s obchodnými podmienkami.

 

Vymedzenie pojmov

 1. Prevádzkovateľom/predávajúcim/dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných prostredníctvom e-shopu www.psieoblecenie.sk je Ing. Veronika Lučaiová – Nika Dog Fashion, Rešica 127, 04473  Buzica.
 2. Kupujúcim/odberateľom je každý návštevník e-shopu, ktorý vystaví objednávku prostredníctvom elektronického obchodu www.psieoblecenie.sk alebo prostredníctvom zaslaného e-mailu vo forme objednávky na obchod@psieoblecenie.sk alebo zadaním telefonickej objednávky.

 

Cena

Ceny v e-shope  www.psieoblecenie.sk uvedené pri jednotlivých tovaroch sú konečné vrátane 20 % DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo aktualizovať ceny tovarov uvedených na stránke www.psieoblecenie.sk.

Objednávka

 1. Objednávka vzniká vyplnením a potvrdením objednávkového formulára. Pre bezproblémové vybavenie objednávky je potrebné presne vyplniť požadované údaje v objednávke.
 2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb, čím sa objednávka stáva pre spotrebiteľa záväznou. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu ceny objednaného tovaru.
 3. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Objednávky sa zaraďujú do systému v poradí, v akom prichádzajú a vybavujú sa priebežne.

 

Dodacie podmienky

 1. Predávajúci je povinný do 30 dní od vzniku/potvrdenia objednávky zaslať kupujúcemu tovar. Ak je tovar skladom je expedovaný v čo najkratšom čase. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom a je potrebné vyrobiť tovar, predávajúci je povinný informovať o tom kupujúceho v prípade ak by vyhotovenie tovaru presiahlo viac než 14 dní.
 2. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu. Miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný (uvedená adresa v objednávke).
 3. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom Slovenskej pošty na dobierku.

 

Platobné podmienky 

Cenu za tovar a služby zakúpené v e-shope, doručené/dodané na dobierku, na adresu uvedenú v objednávke, prostredníctvom Slovenskej pošty, odberateľ uhrádza pri prevzatí balíka hotovosťou (vyplatíte na pošte/poštárke).

 

Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

Pri doprave Slovenskou poštou s doručením 3 pracovných dní na dobierku, po expedícii z nášho skladu si prevádzkovateľ e-shopu účtuje poplatok 2,50 €, pričom balné je grátis.

 

Storno kúpnej zmluvy

Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od odoslaní/potvrdení objednávky.

 

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona).
 3. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust.§9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 4. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. 
 5. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
 6. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

 

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

2. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar, zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu, prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

3. Predávajúci je povinný dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene, zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list. 

 

Ochrana osobných údajov

1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení

    neskorších predpisov.

2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti/Slovenskej pošty pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.

4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.

5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.

 

Zmluvná pokuta

Predávajúci si vyhradzuje právo udeliť kupujúcemu zmluvnú pokutu v prípade, že vznikla kúpna zmluva, ktorú nestornoval alebo od ktorej neodstúpil a tovar si nevyzdvihol, a tak bol vrátený späť predávajúcemu alebo bol vyzvaný predávajúcim k prevzatiu tovaru, pričom tovar si neprevzal, nakoľko porušil ustanovenia v čl. IX. bod 2. Táto zmluvná pokuta zahŕňa náklady na dopravu ako aj ostatné náklady predávajúceho súvisiace s nenaplnením kúpnej zmluvy.

 

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
 3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.
 4. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 30. augusta 2016.

 

 V Košiciach, 30. augusta 2016.    

                                                                                              Ing. Veronika Lučaiová